İnşaat Hukuku

İnşaat hukuku, inşaat, mühendislik ve ilgili alanlarla ilgili konuları inceleyen bir hukuk dalıdır. Özünde sözleşme hukuku, ticaret hukuku, planlama hukuku, iş hukuku ve haksız fiil hukukunun bir karışımıdır.

İnşaat hukuku, çok kapsamlı bir hukuk dalı olup genel anlamda;

 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Ruhsatlandırma ve imar durumunun belirlenmesi hizmetleri,
 • Tapu tesis, iptal, tescil davalarının açılması ve takibi,
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi,
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri,
 • Yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemleri bu alanda yapılan alanda yapılan işlemler arasında yer almaktadır.

İnşaat hukukunun temel amacı, inşaat faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesini sağlamak ve inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü hukuki bir zemine oturtmaktır.

İnşaat hukuku, günümüzde giderek daha önemli hale gelen bir hukuk dalıdır. İnşaat sektörü, ekonomik büyümenin önemli bir itici gücüdür ve inşaat faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi, inşaat sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için gereklidir.